Mimari Proje Nedir ?

Mimari proje nedir ?

Mimari proje yapının kullanım amacına ve fonksiyon şemasına göre ortaya çıkan bir çizimler bütünüdür. Ortaya çıkmasında birtakım kriterler etkilidir. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir; Arsanın imar durumu, arsanın kot-kesit durumu ve tabi ki kullanım amacı belirlendikten sonra bu işlevlere uygun olarak ortaya çıkarılan çizimler özetle projemizi oluşturmaktadır.

avan mimari proje
Mimari proje eskiz çalışması

 

 

 

 

 

 

Bu süreci diğer proje ve etüt çalışmaları takip etmektedir. İlk olarak zemin etüdü, statik proje ve elektrik , mekanik projeleri çizilerek ruhsat aşamasına veya uygulama aşamasına geçiş söz konusudur. Tabi ki bu yazıda bu süreç basitçe kavramsal olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Sürecin biraz daha karmaşık olduğu bilinen bir gerçektir.

Proje sürecinde dikkat edilecek hususlardan önemli olanları sıralamak gerekirse ; proje gruplarının birbiri ile uyumu, kavramsal tasarımın uygulanabilirliliği, malzeme seçimlerinin gerçekçi ve piyasa koşulları ile uyumluluğu, binanın kullanım yapısını ve alanlarını mimarınıza doğru şekilde aktarmış olmak, yapı kullanım amacının mühendise doğru olarak aktarılması ( bina kullanımı sırasında binaya etki edebilecek bütün yüklerin doğru şekilde belirtilmiş olması ) , yapının arsa üzerine konumlanmasında iklimsel ve çevresel şartların doğru bir şekilde irdelenmesi ve çözümlenmesi gibi bazı temel ama hayati kararların doğru şekilde alınarak sebepleri ile birlikte yapı sahibine anlatılması ve seçenekler sunulması sürecin hayati fonksiyonları içermektedir.

Yukarıda anlatılan veya anlatılmayan bütün proje aşamalarında alınan kararların kullanıcıya yansıması maliyet olacaktır. Bu silsilenin kapanış aşaması olan maliyet aslında yine mimar tarafından irdelenmeli ve opsiyonlu olarak yapı sahibine bildirilmelidir. Bu çalışmanın amacı proje aşamasında verilen kararların yapım aşamasında sürprizler halini almayarak proje ile paralel olarak ilerleyen tam uyumlu bir planlama, proje ve uygulama üçgenini oluşturarak kusursuz ve yaşanabilir alanlar ortaya koymanın gerekleridir.

Süreçler ile ilgili soru veya sorunlarınız için iletişime geçerek cevaplarınızı blog sayfamızda yayınlayabilir benzer problemleri yaşayan diğer kişilere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Avan Mimari Projenin içermesi gereken kriterler

Avan Mimari Projenin içermesi gereken kriterler

Avan proje; belirli bir konunun, kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına arsa verilerine ve fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise bunlara ilave olarak, yarışmaya teklif edilen proje ile bu proje hakkındaki jüri tavsiyelerine uygun çözüm getiren ve Bakanlıkça başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/200 ölçeğinde düzenlenen projesidir.
Avan projede; vaziyet planı, kat planları, çatı planı kesitler, görünüşler bulunur. Avan projeye mimari rapor eklenir.
İdarece, avan proje olarak birkaç teklif istendiğinde, maliyet ve fonksiyon raporları her teklif için ayrıca eklenecektir.
Vaziyet Planı :
1-Genellikle 1/500 ölçekli çizilir.
2-Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu gösterilir.
3-Mevcut durum (Bina, hudut, yol yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üstüste ve farklı teknikle çizilir.
Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. ile teklif blokları ve korunmayan kısımlar belirtilir.
4- Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
5-Blokların içine kat adetleri, gabrileri, zemin oturma sahaları (m2) yazılır. Paftalarının uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
6- Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilir.
7-Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına, ayrıt edilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır.
8- Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 olarak alınır, Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca+0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece + 0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina birden fazla ise, her bina bitmiş döşeme üst kotu +.0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
9- Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği sözkonusu ise; girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı düşünülür ve vaziyet planında belirtilir.
10- Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir.
11- Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm harfiyatın yaklaşık toplamı m3 olarak yazılır.
Planlar :
1- İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların
tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
2- Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar,manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.
3-Dış ölçüler, dıştan – bina cephesine doğru:
1.çizgide blok ölçüsü,
2.çizgide cephe hareketleri,
3.çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere düzenlenir,
4- Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır.
5- Blok içlerinden enine ve boyuna birer ölçü çizgisi geçirilir.
6- Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönleri gösterilir.
7- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
8- Her mahallin içine mahal numarası, isim ve gerçekleştirilen net m2 alanı yazılır.
9- Modüller ve inşai akslar belirtilir.
10-İnşai elemanlar, kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile çizilir, içleri
kolaylaştırılır.
11-Pano camlı bölme vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir; şematik
açıklamalar yapılır.
12- Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir.
13- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu +0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler yazılır. Diğer girişler isimlendirilir ve +0.00 kotuna göre kotlandırılır.
14- Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri, başlangıç ve bitiş
noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.
15- Asansör ve montaşarjlar istenilen kapasiteye göre ve m2 alanı yazılarak belirtilir.
16- Zemin kat planlarında, çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezlerin görüşleri çizilir.
17- Asma tavan yapılması gerekli mahaller, mahal altına yazılarak belirtilir.
18- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir
19- Kapıların açılış yönleri belirtilir.
20- Gerekli mahallerin 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeğinde ve o ölçeğin çizim tekniği ile plan, kesit ve görünüşleri çizilir. Bunlarda tefriş ve yapı elemanları gösterilir. Bütün ölçüler verilir.
21- Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlara esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi, kolayca izlenebilir düzende verilir. Birim fiyat ve rayiçlerde yeralmayan malzemelerin prospektüsleri belirlenir.
Kesitler :
1- Enaz iki kesit çizilir Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerde
ençok bilgi verecek şekilde geçirilir.
2-Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Kesitin
geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
3- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler
kotlandırılır.
4- Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir. Düşük döşemeler ve asma tavan yapılan
yerlerde kaba döşeme üstünden olmak üzere kat yüksekliği ayrıca ölçülendirilir.
5- Pencere altları ve radyatör boşluğu belirtilir.
6- Giriş saçakları, meyilleri, örtü malzemeleri gösterilir.
7- Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistemi hakkında açıklama yapılır.
Zemin suyu minimum ve maksimum kotları gösterilir. Yapılması öngörülen yalıtım
açıklanır. Kuranglezler çizilir.
8- Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir; ve her ikisine ait gerekli
kotlandırma eksiksiz yapılır.
9-Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa malzeme açıklaması yapılır.
10-Çatı meyli ve örtü malzemesi dere kesitleri belirtilir. Malzeme açılımları yazılır. Dereler,
mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar kotlandırılır.
11- Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar çizilir.
Görünüşler :
1- Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilir. Birkaç bloktan müştekkil ise yapının mimarisini ifade edecek şekilde çoğaltılır.
2- Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.
3- Tabii zemin nokta nokta, teklif edilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
4- Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir ve
kotlandırılır.
5- Görünüşlerde, kesit ve planlardan intikal eden yapı elemanlarının farklılık göstermemesi
sağlanır.
6- Kullanılan cephe kaplama malzemesi, çatı örtüsü malzemesi yazılır.
7-Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.
Çatı Planı :
Meyiller, su toplanma yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar ve çatıya çıkış
delikleri gösterilir. Gerekli kotlandırma ve açıklamalar yapılır. Hesaplamalar gösterilir.
.Mimari Rapor :
Bakanlıkça verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi ve fonksiyonel inşaat tatbikatı gereği olarak seçilen inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile maliyet tavanına uyum yönünden getirilen çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Isı, ses ve su yalıtımları, güneş tedbirleri ve özellik gösteren tesis ve cihazlar için açıklamalar yapılır. Seçilen modüller ve taşıyıcı akslar hakkında ilgi verilir, gerekçesi açıklanır. Çözümün birden fazla oluşu halinde, raporda tekliflerin iyi kötü tarafları mukayese edilir. Tercih sebepleri açıklanır.