Kesin Proje Nedir ?

Kesin proje; yapının  onaylanan avan proje esaslarına göre ve başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/100 ölçeğinde düzenlenen yapı elemanlarının tümünün kesin olarak ölçülendirildiği, inşaat sisteminin ve malzemenin kesin projesidir.
Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur.
Vaziyet Planı :
1- Başka bir ölçekte istenmemişse genellikle 1/200 ölçekli çizilir.
2- Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir.
3- Mevcut durum (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha
düzenlenmesine ait çizgiler üstüste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü ve benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan binaların yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır.
Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilir.
4- Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
5- Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı malzemesi, zemin oturma sahaları (m2 olarak)
ve belli edilmiş ise inşaat sırası yazılır. Paftaların uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
6- Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum
açıları ile birlikte, inşaat tatbikatına esas olmak üzere kesin olarak verilir.
7-Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
8- Bina köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin
başlangıç ve bitiş noktaları, servis ve merasim avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırdedilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi ve malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.
9- Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır .Ayrıca + 0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece, + 0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina adedi birden fazla ise, her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
10- Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği sözkonusu ise; girişlerin mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı vaziyet planında belirtilir.
11- Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir.
12- Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında su, kalorifer tesisatı şebekesi varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir.
13- Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir bilahare detay projesi safhasına esas teşkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.
Planlar :
1- Benzer kat planlarının biri ile diğer katların tümü çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır. Yağma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
2- Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar,
manzara ve kuzey yönü aynı toplu olarak gösterilir.
3- Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru :
1. çizgide blok ölçüsü,
2. çizelgede cephe hareketleri,
3.çizgide taşıyıcı aksları,
4.çizgide doluluk ve boşluluklar,
olmak üzere düzenlenir.
4- Taşyıcı sistemin aksları, statik projedeki harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir.
5- Bloklar harflendirilir.
6- İç ölçüler, değişik her hacimde ve projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde, enine ve boyuna iki çizgi üzerinde verilir. Net en ve boylar bu çizgiler üzerinde gösterilir.
7- Kat planlarının kesit, geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.
8- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
9- Bütün mahallere,
– Mahal numarası
– Mahal ismi yazılır.
10- Modüller, inşai akslar ve bunların kesişme noktaları belirtilir.
11- inşai elemanlar; kolon veya perde, duvar pano yalıtım vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri
ile çizilir,içleri koyulaştırılır.
12- Pano, camlı bölme alçak duvar vb… bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir. Şematik açıklamalar yapılır ve yükseklikleri yazılır.
13- Bütün hacimler ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun ve hakiki ölçüleri ile tefriş edilir.
14- Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo W.C. gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviyet, banyo ve duş tekneleri pisuar ve W.C. taşları ile sabit elemanlar tesisat projelerine ve birim fiyat tarifelerine uygun çizilir.
15- Tesisat hizmetlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazları tesisat projelerindeki ölçülerine uygun ve şematik gösterilir.
16- Varsa döşemelerdeki eğimler ve süzgeç yerleri belirtilir.
17- Bütün doğramalar şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K 7 90/220) gibi.
18- Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadarı) gösterilir.
19- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 kabul edilerek, döşemedeki bütün kot farklarına ait değerler (kaba inşaat kotu olarak) yazılır.
20 Merdivenler kontrüsiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizgi en son basamakta ok ucu ile bitirilir, korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kotlar gösterilir. Rampaların çıkış okları, meyilleri, başlangıç ve bitiş noktalarında bitmiş döşeme üst kotları ve korkulukları gösterilir.
21- Asansör ve monsarjlar kapasitelerine uygun ölçüde çizilir.
22- Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir, bitmiş kotları yazılır.
23- Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir, malzemesi ve açılımı mahal listesinde gösterilir.
24- Planın geçtiği düzlemle, tavan arasında kalan imalat (saçak, ara kat gibi ) nokta nokta işlenir.
25- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir.
26- Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır.
27- Yağmur iniş boruları gösterilir, kesit ölçüleri yazılır.
28- Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Bodrum kat planlarında kuranglezlerin su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
29- Plan paftalarından ayrı bir paftada, tip mahal listesi örneğine (Ek : 3) uygun şekilde ve yapıda kullanılan bütün malzemeyi açık bir şekilde belirtilen ve malzeme prospektüsleri ile birlikte bir mahal listesi düzenlenir.
Kesitler :
1- Her bloktan enaz iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır.
2-Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Malzeme açılımları yapılır. Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
3-Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.
4-Aynı ölçü çizgileri üzerinde kat yükseklikleri verilir.Tavanından tesisat geçen mahallerde
asma tavan yapılıyor ise tesisat ve asma tavan belirtilir. Asma tavan altı ile döşeme üstü arası ölçülendirilir.
5-Taşyıcı olmayan, hacim ayrıcı elemanların (pano, camlı bölme, WC duvarları), kapıların
pencerelerin, düşük döşemelerin yükseklikleri gösterilir.
6-Pencere altı dolu kısımlarının yapımı şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır. Radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet+denizlik belirtilir. Malzeme açılımı yapılır. Isı yalıtımı malzeme açılımı belirtilir.
7- Giriş saçakları ve balkonlar, kontrüsiyonlarına uygun çizilir. Su toplama şekli, örtü ve yalıtım malzeme açılımları gösterilir; kot ve ölçüleri ile eğimleri yazılır.
8- Bodrum duvarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi belirtilir ve malzeme açılımı yazılır.Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.
9- Kuranglezler konstrüksiyonuna uygun çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
10- Drenaj sistem gösterilir, malzeme açılımı yapılır. Kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir, açılımları yazılır ve ölçülendirilir.
12-Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa ölçülendirilir ve malzeme açılımı yapılır.
13- Çatı konstrüksiyonu hakiki şekil ve ölçüleriyle çizilir, malzeme açılımı yapılır, kesitler ölçülendirilir. Dereler, mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacalar kotlandırılır.
14- Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımlar, görünüşlerde istenen hususlara uygun şekilde çizilir.
Görünüşler :
1-Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzenleme göre farklı çizim ile ifadelendirilir.
2-Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.
3-Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir. Ve kotlandırılır.
4- Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
5-Statik sistem aksları ve döşeme hatları görünüş üzerinde nokta nokta belirtilir. Denizlik üstü,
lento altı (kapılar dahil) kaba inşaat kotları verilir.
6-Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazılır.Yapım esasları belirtilir.
7-Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir. Aksesuarlar belirtilir.
8-Kapı v.e pencere görünüşleri kesin taksim altına uygun çizilir. Açılan bütün kanatlar
gösterilir.Aksesuarlar belirtilir.
9-Çatı görünüşü çizilir Çatı üstüne çıkan asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar, dereler, mahyalar gösterilir ve kotlandırılır.
Çatı Planı :
1-Meyiller, su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansör çıkıntıları tam ölçülendirilirmiş olarak hakiki konstrüksiyonları ile çizilir. Ölçü ve kotları yazılır.
2- Çatı sistemini belirtecek sayıda gerekli kesitler verilir.
3- Detayları verilecek noktalar işaretlenir ve numaralandırılır.
Asma Tavan Planı :
Asma tavan yapılacak mahaller için ayrıca düzenlenen planlarda tesisat hatları, aydınlatma sistemi, tavan kontrüksiyonu gösterilir. Ölçülendirilir. Malzeme açılımı yapılır.
Planların yanında arıca tavan kesitleri verilir. Kotlandırılır.
Detaylandırılacak noktalar, harf ve numara ile belirtilir.
Detay Listesi :
Yapının detaylandırılacak bütün inşai ve dekoratif elemanlarının bir arada yer aldığı listede, bu dönemin plan, kesit ve görünüşlerde belirtilen referans harf ve numaraları aynen tekerrür edecektir.
Detaylar listesinde, her yapı elemanının hangi ölçekte nota ve sistem detaylarının verileceği de açıklanacaktır.