6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun neler getiriyor?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun neler getiriyor?

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
Dönüştürülmesi Hakkında Kanun neler getiriyor?

Bilindiği gibi çeşitli sosyo-ekonomik etkenlere bağlı olarak özellikle
1950’li yıllardan itibaren kentlerimizdeki nüfus yoğunluğu hızla artmaya
başlamıştır. Bu duruma bağlı olarak gelişen çarpık kentleşme ve
yapılaşma sürecine uygun politikalar üretilememiş ve özellikle deprem
gibi doğa olayları birer afete dönüşerek ciddi bedellere neden
olmuştur.
Bugün sağlıksız, güvenilir olmayan yapı stokuna ve yerleşim alanlarına
sahip kentlerde yaşamakta olduğumuz bir gerçektir. Bu nedenle
kentlerimizin barındırdığı risklerin ortadan kaldırılması, sağlıklı ve yaşanabilir
kentlerin inşa edilmesi gerektiği sadece konunun uzmanlarının
değil, ülkemizde yaşayan ve depremlerde veya diğer doğa olaylarında
ağır bedeller ödeyen herkesin uzlaştığı bir noktadır.
Bu duruma çözüm olma iddiasıyla kamuoyuna sunulan “kentsel dönüşüm”
uygulamalarının yasal dayanakları şöyle sıralanabilir;
a) Ülkemizdeki kentsel dönüşüm uygulamalarının hukuki anlamda
ilk habercisi 17 Haziran 2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun’dur. Belediye Kanunu’nun 73. Maddesinde
yapılan değişiklik ile “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” ta14
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası
nımlanarak belediyelerin, belediye meclisi kararlarıyla, eskiyen kent
kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel
dokusunu korumak veya deprem riskine karşı tedbirler almak amacıyla
kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri” uygulayabileceği ifade
edilmiştir.
b) Bir diğer dayanak ise 31 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de de
yayımlanarak yürürlüğe giren (6306 Sayılı) “Afet Riski Altındaki
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur. Afet meydana
geldikten sonra ‘yara sarma’ değil de, ‘yara almama’ anlayışı ile
hareket edilmesi esasına dayanan kanunun temel gerekçelerinden
biri, ülkemizde deprem, sel, heyelan vb. doğa olaylarının
afete dönüşmesini önlemeye hizmet edecek adımların acilen
atılmasıdır.

Riskli alan ne demektir?

Riskli alan Kanunda, “Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle
can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan” alan olarak tanımlanmakta
ve riskli alanlar “Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca” kararlaştırılmaktadır. Kanunun uygulama
Yönetmeliğinde ise riskli alanın çeşitli rapor, plan, bilgi ve belgeleri
kapsayacak şekilde hazırlanmış olan dosya doğrultusunda Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın da görüşü alınarak Bakanlıkça
belirlendiği ve “teklif olarak Bakanlar Kuruluna” sunulduğu ifade edilmektedir.
Riskli alan, zemin yapısı ve üzerindeki yapılaşma kapsamında değerlendirildiğinde;
depremsellik, toprak kayması veya heyelan olabilecek
bölgeler, dere yatakları, taşkın bölgeleri, çığ veya kaya düşme
olasılığı olan alanlar, binaların riskli olduğunun tespit edilmesi, binaların
büyük bir kısmının ruhsatsız ve kaçak yapılmış olması ya da vb.
faktörlere göre belirlenmektedir

Riskli alanın belirlenmesinde uygulama süreci

 1. Riskli alan teklifine ilişkin hazırlanacak dosyada bulunması gereken
  evraklar:
  a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can
  ve mal kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,
  b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara
  dair bilgiler,
  c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını,
  varsa uygulama imar planını,
  ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,
  d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,
  e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi
  halinde yerbilimsel etüd raporunu,
  f ) Alanın özelliğine göre bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,
  ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden
  ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü alınarak
  bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar Kuruluna
  sunulur.

2) TOKİ veya İdare, birinci fıkrada belirtilen bilgi ve belgeleri ihtiva
eden dosyaya istinaden bakanlıktan riskli alan tespit talebinde
bulunabilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde, uygun
görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü
alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.
3) Riskli alan belirlenmesi için bu alanda taşınmaz maliki olan gerçek
veya özel hukuk tüzel kişileri, Bakanlık veya İdareden riskli
alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye yapılacak talepler Bakanlığa
iletilir. Bakanlıkça yapılacak inceleme neticesinde uygun
görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşü
alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.
4) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü
on beş gün içerisinde bildirir

Kaynak:İmo Kentsel Dönüşüm Rehberi

İç Mimari ve Dekorasyon

İç Mimari ve Dekorasyon

altuncu_ic_mimarlik_karakalem
altuncu iç mimarlık

 

 

 

 

 

Yaşam alanınızın iç tasarımı, eşya ve nesnelerin yerleşimi, rengi, geometrisi ve hatta dizilişi bile yaşam kalitenizi etkileyen unsurlar arasında yer almaktadır. Bir çok felsefe ve yaşam biçimleri medeniyetlerin tarihleri ve gelişimlerinden etkilenerek günümüze kadar gelmiştir. Feng Shui ise bunlardan sadece bir tanesidir. Mağazanızın estetik görünümü, Yatak odanızın duvar rengi v.b aslında önemsenmeyen ama hayatınız ile direk ilintili detaylar konusunda profesyonel hizmet veren bir kuruluş olan altuncu mimarlık bu konuda sizlere kaliteli hizmet sunabilir.

 • Ev İç Dekorasyonu ve Eşya Seçimi
 • Mağaza Dekorasyonu

İç mimari ile ilgili ihtiyaç duyabileceğiniz bütün profesyonel yardımlar konusunda iletişime geçebilirsiniz.

Mimari Proje Nedir ?

Mimari proje nedir ?

Mimari proje yapının kullanım amacına ve fonksiyon şemasına göre ortaya çıkan bir çizimler bütünüdür. Ortaya çıkmasında birtakım kriterler etkilidir. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir; Arsanın imar durumu, arsanın kot-kesit durumu ve tabi ki kullanım amacı belirlendikten sonra bu işlevlere uygun olarak ortaya çıkarılan çizimler özetle projemizi oluşturmaktadır.

avan mimari proje
Mimari proje eskiz çalışması

 

 

 

 

 

 

Bu süreci diğer proje ve etüt çalışmaları takip etmektedir. İlk olarak zemin etüdü, statik proje ve elektrik , mekanik projeleri çizilerek ruhsat aşamasına veya uygulama aşamasına geçiş söz konusudur. Tabi ki bu yazıda bu süreç basitçe kavramsal olarak anlatılmaya çalışılmıştır. Sürecin biraz daha karmaşık olduğu bilinen bir gerçektir.

Proje sürecinde dikkat edilecek hususlardan önemli olanları sıralamak gerekirse ; proje gruplarının birbiri ile uyumu, kavramsal tasarımın uygulanabilirliliği, malzeme seçimlerinin gerçekçi ve piyasa koşulları ile uyumluluğu, binanın kullanım yapısını ve alanlarını mimarınıza doğru şekilde aktarmış olmak, yapı kullanım amacının mühendise doğru olarak aktarılması ( bina kullanımı sırasında binaya etki edebilecek bütün yüklerin doğru şekilde belirtilmiş olması ) , yapının arsa üzerine konumlanmasında iklimsel ve çevresel şartların doğru bir şekilde irdelenmesi ve çözümlenmesi gibi bazı temel ama hayati kararların doğru şekilde alınarak sebepleri ile birlikte yapı sahibine anlatılması ve seçenekler sunulması sürecin hayati fonksiyonları içermektedir.

Yukarıda anlatılan veya anlatılmayan bütün proje aşamalarında alınan kararların kullanıcıya yansıması maliyet olacaktır. Bu silsilenin kapanış aşaması olan maliyet aslında yine mimar tarafından irdelenmeli ve opsiyonlu olarak yapı sahibine bildirilmelidir. Bu çalışmanın amacı proje aşamasında verilen kararların yapım aşamasında sürprizler halini almayarak proje ile paralel olarak ilerleyen tam uyumlu bir planlama, proje ve uygulama üçgenini oluşturarak kusursuz ve yaşanabilir alanlar ortaya koymanın gerekleridir.

Süreçler ile ilgili soru veya sorunlarınız için iletişime geçerek cevaplarınızı blog sayfamızda yayınlayabilir benzer problemleri yaşayan diğer kişilere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Mimari Renk Seçimi ve Örnek Paletler

Mimari Renk Seçimi ve Örnek Paletler

Mimari projelerin önemli bir kısmını oluşturan dış cephedir. Dış cephe çevre ile uyumunun yanı sıra estetik beklentileri de karşılaması beklenmektedir. Renk seçerken özetle dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallardan bahsetmek gerekirse:

 • Yapının çevresi ve içinde bulunduğu Doğa
 • Çevre yapıların renkleri ve durumları
 • Cephe veya yüzey de kullanılacak olan malzemenin türü ve kalitesi
 • Yapının geometrik şekli
 • Yapının boyutları
 • Kapı,Pencere v.b boşlukların boyutları, miktarları ve konumları

Yukarıda ki seçim kriterleri bakış açısına, kişisel yaklaşıma, estetik yaklaşıma ve hatta kültürel birikime göre bile değişiklik gösterebilmektedir ayrıca renk seçimlerinde tek rengin tonları veya ana renk tonları ve ona karşıt tonlar seçilerek bir bütünlük sağlanabilir.

Sonbahar Renkleri
Sonbahar Renkleri
Yeşilin Tonları
Yeşilin Tonları

Kesin Proje Nedir ?

Kesin proje; yapının  onaylanan avan proje esaslarına göre ve başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/100 ölçeğinde düzenlenen yapı elemanlarının tümünün kesin olarak ölçülendirildiği, inşaat sisteminin ve malzemenin kesin projesidir.
Kesin projede; vaziyet planı ile kat planları, çatı planı, asma tavan planları, kesitler, görünüşler ve detay listesi bulunur.
Vaziyet Planı :
1- Başka bir ölçekte istenmemişse genellikle 1/200 ölçekli çizilir.
2- Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri aynı yerde toplu olarak gösterilir.
3- Mevcut durum (bina, hudut, yol, yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha
düzenlenmesine ait çizgiler üstüste ve farklı teknikte çizilir. Korunması istenen bina, yeşil örtü ve benzeri ile teklif bloklar ve korunmayan kısımlar belirtilir. Korunmayan binaların yıkılma sıraları bloklar üzerine yazılır.
Mevcuda bitişik ilaveler yeni blok çizgileri ile çizilir.
4- Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
5- Blokların içine kat adetleri, gabarileri, çatı malzemesi, zemin oturma sahaları (m2 olarak)
ve belli edilmiş ise inşaat sırası yazılır. Paftaların uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
6- Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları, gerekiyorsa konum
açıları ile birlikte, inşaat tatbikatına esas olmak üzere kesin olarak verilir.
7-Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. bir röpere bağlanır ve uzaklıkları gösterilir.
8- Bina köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin
başlangıç ve bitiş noktaları, servis ve merasim avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına ayırdedilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır. Bunlarla ilgili inşaat sistemi ve malzeme hakkında gerekli açıklama ve ölçülendirme yapılır.
9- Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 olarak alınır. Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır .Ayrıca + 0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece, + 0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina adedi birden fazla ise, her bina girişi bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
10- Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği sözkonusu ise; girişlerin mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı vaziyet planında belirtilir.
11- Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir.
12- Mevcut kanalizasyon veya muhafaza edilmesi gerekli binalar arasında su, kalorifer tesisatı şebekesi varsa, tabii ve teklif zemine göre kotları verilir ve hatları ile belirtilir.
13- Bloklar haricinde detayı verilecek elemanlar işaretlenir bilahare detay projesi safhasına esas teşkil edecek detaylar listesine aynı numara ve harflendirme ile girer.
Planlar :
1- Benzer kat planlarının biri ile diğer katların tümü çizilir, tekrar eden katlar için açıklama yazılır. Yağma inşaatlarda temel planı ilave edilir.
2- Planlar pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır; her paftada hakim rüzgar,
manzara ve kuzey yönü aynı toplu olarak gösterilir.
3- Dış ölçüler, dıştan bina cephesine doğru :
1. çizgide blok ölçüsü,
2. çizelgede cephe hareketleri,
3.çizgide taşıyıcı aksları,
4.çizgide doluluk ve boşluluklar,
olmak üzere düzenlenir.
4- Taşyıcı sistemin aksları, statik projedeki harf ve sayılarla (koordinat sistemi esaslarına göre) belirtilir.
5- Bloklar harflendirilir.
6- İç ölçüler, değişik her hacimde ve projenin kolaylıkla okunmasını sağlayacak şekilde, enine ve boyuna iki çizgi üzerinde verilir. Net en ve boylar bu çizgiler üzerinde gösterilir.
7- Kat planlarının kesit, geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönü gösterilir.
8- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
9- Bütün mahallere,
– Mahal numarası
– Mahal ismi yazılır.
10- Modüller, inşai akslar ve bunların kesişme noktaları belirtilir.
11- inşai elemanlar; kolon veya perde, duvar pano yalıtım vb. ayrı çizim tekniği ile ve hakiki ölçüleri
ile çizilir,içleri koyulaştırılır.
12- Pano, camlı bölme alçak duvar vb… bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir. Şematik açıklamalar yapılır ve yükseklikleri yazılır.
13- Bütün hacimler ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun ve hakiki ölçüleri ile tefriş edilir.
14- Mutfak, ofis, laboratuvar, çamaşırhane, banyo W.C. gibi hacimlerde bütün tezgahlar, lavabo, eviyet, banyo ve duş tekneleri pisuar ve W.C. taşları ile sabit elemanlar tesisat projelerine ve birim fiyat tarifelerine uygun çizilir.
15- Tesisat hizmetlerinin, yapının mimarisini ilgilendiren ısıtıcı, aydınlatıcı, kanal ağızları gibi cihazları tesisat projelerindeki ölçülerine uygun ve şematik gösterilir.
16- Varsa döşemelerdeki eğimler ve süzgeç yerleri belirtilir.
17- Bütün doğramalar şematik olarak çizilir, açılan kanatlar belirtilir, aksları gösteren çizgiler üzerinde en ve yükseklik (kaba inşaat boşluğu) yazılır. (K 7 90/220) gibi.
18- Tavandaki kiriş sarkıntıları, nervür ve kasetler nokta nokta (ifade edecek kadarı) gösterilir.
19- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 kabul edilerek, döşemedeki bütün kot farklarına ait değerler (kaba inşaat kotu olarak) yazılır.
20 Merdivenler kontrüsiyonlarına uygun olarak çizilir. Merdiven numarası, basamak adedi genişlik ve rıht yüksekliği yazılır. Merdiven ve sahanlık aksını gösteren çizgi en son basamakta ok ucu ile bitirilir, korkuluklar çizilir. Başlangıç ve bitiş noktaları ile sahanlıklara ait kotlar gösterilir. Rampaların çıkış okları, meyilleri, başlangıç ve bitiş noktalarında bitmiş döşeme üst kotları ve korkulukları gösterilir.
21- Asansör ve monsarjlar kapasitelerine uygun ölçüde çizilir.
22- Zemin kat planlarında çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir, bitmiş kotları yazılır.
23- Asma tavan yapılması gerekli mahaller belirtilir, malzemesi ve açılımı mahal listesinde gösterilir.
24- Planın geçtiği düzlemle, tavan arasında kalan imalat (saçak, ara kat gibi ) nokta nokta işlenir.
25- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda hakiki ölçüleri ile çizilir.
26- Çarpık ve eğri imalatın hakiki ölçüleri hesaplanarak üzerine yazılır.
27- Yağmur iniş boruları gösterilir, kesit ölçüleri yazılır.
28- Zemin kat planlarında, kuranglezlerin görünüşleri konstrüksiyonlarına uygun çizilir. Bodrum kat planlarında kuranglezlerin su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
29- Plan paftalarından ayrı bir paftada, tip mahal listesi örneğine (Ek : 3) uygun şekilde ve yapıda kullanılan bütün malzemeyi açık bir şekilde belirtilen ve malzeme prospektüsleri ile birlikte bir mahal listesi düzenlenir.
Kesitler :
1- Her bloktan enaz iki kesit çizilir. Biri merdivenden, diğeri yapıda konstüktif özelliği olan yerlerden en çok bilgi verecek şekilde geçirilir. Gerektiği hallerde kesit sayısı çoğaltılır.
2-Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Malzeme açılımları yapılır. Kesitin geçtiği yerlerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
3-Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler kotlandırılır.
4-Aynı ölçü çizgileri üzerinde kat yükseklikleri verilir.Tavanından tesisat geçen mahallerde
asma tavan yapılıyor ise tesisat ve asma tavan belirtilir. Asma tavan altı ile döşeme üstü arası ölçülendirilir.
5-Taşyıcı olmayan, hacim ayrıcı elemanların (pano, camlı bölme, WC duvarları), kapıların
pencerelerin, düşük döşemelerin yükseklikleri gösterilir.
6-Pencere altı dolu kısımlarının yapımı şekli açık olarak belirtilir. Kiriş bitişi, duvar dolgusu ayrı ayrı kotlandırılır. Radyatör yüksekliği gösterilir. Parapet+denizlik belirtilir. Malzeme açılımı yapılır. Isı yalıtımı malzeme açılımı belirtilir.
7- Giriş saçakları ve balkonlar, kontrüsiyonlarına uygun çizilir. Su toplama şekli, örtü ve yalıtım malzeme açılımları gösterilir; kot ve ölçüleri ile eğimleri yazılır.
8- Bodrum duvarında ve temelde yalıtım gerekiyor ise sistemi belirtilir ve malzeme açılımı yazılır.Zemin suyunun minimum ve maksimum kotları gösterilir.
9- Kuranglezler konstrüksiyonuna uygun çizilir. Su toplama şekli ve yalıtım hususları ile diğer malzeme açılımları verilir. Kot ve ölçüleri yazılır.
10- Drenaj sistem gösterilir, malzeme açılımı yapılır. Kotlandırılır. Yol ve trotuarlar çizilir, açılımları yazılır ve ölçülendirilir.
12-Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa ölçülendirilir ve malzeme açılımı yapılır.
13- Çatı konstrüksiyonu hakiki şekil ve ölçüleriyle çizilir, malzeme açılımı yapılır, kesitler ölçülendirilir. Dereler, mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları, bacalar kotlandırılır.
14- Kesit düzleminin arkasında kalan ve görünen kısımlar, görünüşlerde istenen hususlara uygun şekilde çizilir.
Görünüşler :
1-Bütün görünüşler çizilir. Bulundukları düşey düzenleme göre farklı çizim ile ifadelendirilir.
2-Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.
3-Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir. Ve kotlandırılır.
4- Zemin altında kalan yapı kısımlarının dış hatları kesik çizgilerle belirtilir ve kotlandırılır.
5-Statik sistem aksları ve döşeme hatları görünüş üzerinde nokta nokta belirtilir. Denizlik üstü,
lento altı (kapılar dahil) kaba inşaat kotları verilir.
6-Cephe kaplama malzemesi ve rengi yazılır.Yapım esasları belirtilir.
7-Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir. Aksesuarlar belirtilir.
8-Kapı v.e pencere görünüşleri kesin taksim altına uygun çizilir. Açılan bütün kanatlar
gösterilir.Aksesuarlar belirtilir.
9-Çatı görünüşü çizilir Çatı üstüne çıkan asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar, dereler, mahyalar gösterilir ve kotlandırılır.
Çatı Planı :
1-Meyiller, su toplama yerleri, dereler tesisat ve asansör çıkıntıları tam ölçülendirilirmiş olarak hakiki konstrüksiyonları ile çizilir. Ölçü ve kotları yazılır.
2- Çatı sistemini belirtecek sayıda gerekli kesitler verilir.
3- Detayları verilecek noktalar işaretlenir ve numaralandırılır.
Asma Tavan Planı :
Asma tavan yapılacak mahaller için ayrıca düzenlenen planlarda tesisat hatları, aydınlatma sistemi, tavan kontrüksiyonu gösterilir. Ölçülendirilir. Malzeme açılımı yapılır.
Planların yanında arıca tavan kesitleri verilir. Kotlandırılır.
Detaylandırılacak noktalar, harf ve numara ile belirtilir.
Detay Listesi :
Yapının detaylandırılacak bütün inşai ve dekoratif elemanlarının bir arada yer aldığı listede, bu dönemin plan, kesit ve görünüşlerde belirtilen referans harf ve numaraları aynen tekerrür edecektir.
Detaylar listesinde, her yapı elemanının hangi ölçekte nota ve sistem detaylarının verileceği de açıklanacaktır.

Avan Mimari Projenin içermesi gereken kriterler

Avan Mimari Projenin içermesi gereken kriterler

Avan proje; belirli bir konunun, kesin ihtiyaç programına, öngörülen maliyet tavanına arsa verilerine ve fikir projesi yarışma ile elde edilmiş ise bunlara ilave olarak, yarışmaya teklif edilen proje ile bu proje hakkındaki jüri tavsiyelerine uygun çözüm getiren ve Bakanlıkça başka bir ölçekte istenmediği takdirde 1/200 ölçeğinde düzenlenen projesidir.
Avan projede; vaziyet planı, kat planları, çatı planı kesitler, görünüşler bulunur. Avan projeye mimari rapor eklenir.
İdarece, avan proje olarak birkaç teklif istendiğinde, maliyet ve fonksiyon raporları her teklif için ayrıca eklenecektir.
Vaziyet Planı :
1-Genellikle 1/500 ölçekli çizilir.
2-Hakim rüzgar, manzara ve kuzey yönü işaretleri, aynı yerde toplu gösterilir.
3-Mevcut durum (Bina, hudut, yol yeşil örtü vb.), imar hatları, teklif yapı konumları ve saha düzenlemeye ait çizgiler üstüste ve farklı teknikle çizilir.
Korunması istenen bina, yeşil örtü vb. ile teklif blokları ve korunmayan kısımlar belirtilir.
4- Bloklar harflendirilir ve yüksek bloklar, yükseldikçe kalınlaşan çizgilerle belirtilir.
5-Blokların içine kat adetleri, gabrileri, zemin oturma sahaları (m2) yazılır. Paftalarının uygun bir yerinde toplam inşaat alanı verilir.
6- Blokların; yol ve komşu hudutlara, korunacak binalara uzaklıkları eksiksiz ölçülendirilir.
7-Blok köşeleri, arsa içi servis yolları, istinad duvarları, meyil, rampa ve merdivenlerin başlangıç ve bitiş noktaları, servis avluları, akaryakıt tankı yerleri ve gerekli başka noktalar plankote röper kotuna göre kotlandırılır ve bu kotların altına, ayrıt edilebilecek şekilde, halihazır duruma ait kot yazılır.
8- Bina esas girişi bitmiş döşeme üst kotu+ 0.00 olarak alınır, Plan, kesit ve görünüşler bu kota göre kotlandırılır. Ayrıca+0.00 kotu altına, plankote kotuna göre değeri yazılır. Böylece + 0.00 kotu ile plankote röper kotu bağlanmış olur. Bina birden fazla ise, her bina bitmiş döşeme üst kotu +.0.00 kabul edilir. Bu kotlar plankote röper kotuna göre değerlendirilerek altına yazılır. Birbirine bağlı bloklar bir bina olarak kabul edilir.
9- Mevcut hudutlara ve yollara göre büyük farklılık getiren imar planı değişikliği sözkonusu ise; girişlerin, mevcut yollara göre geçici olarak kullanılma imkanı düşünülür ve vaziyet planında belirtilir.
10- Binanın önemi gerektiriyorsa, çevreyi de ihtiva eden, gerekmiyorsa arsa dahili iki siluet çizilir.
11- Siluetlerin yanında veya altında en ve boy kesitleri çizilerek tabii ve teklif zemin kotları ile tüm harfiyatın yaklaşık toplamı m3 olarak yazılır.
Planlar :
1- İhtiyaç programının tam olarak gerçekleştirildiği benzer katların biri ile diğer katların
tümü çizilir. Tekrar eden katlar için açıklama yazılır.
2- Planlar, pafta veya paftalar üzerinde aynı bakış yönünde yer alır, her paftada hakim rüzgar,manzara ve kuzey yönü aynı yerde toplu olarak gösterilir.
3-Dış ölçüler, dıştan – bina cephesine doğru:
1.çizgide blok ölçüsü,
2.çizgide cephe hareketleri,
3.çizgide taşıyıcı akslar olmak üzere düzenlenir,
4- Bloklar harflendirilir ve ihtiva ettikleri ünitelerin isimleri dış ölçü çizgileri civarına yazılır.
5- Blok içlerinden enine ve boyuna birer ölçü çizgisi geçirilir.
6- Her kat planının kesit geçirilen yerlerinde kesit çizgisinin tümü ve bakış yönleri gösterilir.
7- Dilatasyonlar her katta gösterilir.
8- Her mahallin içine mahal numarası, isim ve gerçekleştirilen net m2 alanı yazılır.
9- Modüller ve inşai akslar belirtilir.
10-İnşai elemanlar, kolon veya perde, duvar, pano vb. ayrı çizim tekniği ile çizilir, içleri
kolaylaştırılır.
11-Pano camlı bölme vb. gibi mahal ve bina ayrım elemanları eksiksiz gösterilir; şematik
açıklamalar yapılır.
12- Bütün hacimler, ihtiyaç programında belirtilen fonksiyonlarına uygun tefriş edilir.
13- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu +0.00 kabul edilerek döşemelerdeki bütün kot farklarına ait değerler yazılır. Diğer girişler isimlendirilir ve +0.00 kotuna göre kotlandırılır.
14- Merdiven ve rampaların çıkış okları çizilir. Rampaların meyilleri, başlangıç ve bitiş
noktaları ile ara bağlantılar varsa bu noktaların kotları yazılır.
15- Asansör ve montaşarjlar istenilen kapasiteye göre ve m2 alanı yazılarak belirtilir.
16- Zemin kat planlarında, çevre tanzimi (trotuar, bağlantı yolları, giriş platoları vb.) gerektiği kadar işlenir. Kuranglezlerin görüşleri çizilir.
17- Asma tavan yapılması gerekli mahaller, mahal altına yazılarak belirtilir.
18- Bacalar ait oldukları ve devam ettikleri katlarda eksiksiz gösterilir
19- Kapıların açılış yönleri belirtilir.
20- Gerekli mahallerin 1/50, 1/20 ve 1/10 ölçeğinde ve o ölçeğin çizim tekniği ile plan, kesit ve görünüşleri çizilir. Bunlarda tefriş ve yapı elemanları gösterilir. Bütün ölçüler verilir.
21- Plan paftalarının yanına, maliyet tavanına ve bundan sonraki proje dönemlerindeki kararlara esas olmak üzere yapıdaki ana malzemeleri gösterir bir mahal listesi, kolayca izlenebilir düzende verilir. Birim fiyat ve rayiçlerde yeralmayan malzemelerin prospektüsleri belirlenir.
Kesitler :
1- Enaz iki kesit çizilir Biri merdivenden, diğeri yapıda konstrüktif özelliği olan yerlerde
ençok bilgi verecek şekilde geçirilir.
2-Yapının inşai ve dekoratif elemanları net ve şematik çizgilerle ifadelendirilir. Kesitin
geçtiği yerdeki mahallerin numara ve isimleri yazılır.
3- Esas giriş bitmiş döşeme üst kotu + 0.00 alınarak bütün farklı yükseklikteki döşemeler
kotlandırılır.
4- Bir ölçü çizgisi üzerinde kat yükseklikleri verilir. Düşük döşemeler ve asma tavan yapılan
yerlerde kaba döşeme üstünden olmak üzere kat yüksekliği ayrıca ölçülendirilir.
5- Pencere altları ve radyatör boşluğu belirtilir.
6- Giriş saçakları, meyilleri, örtü malzemeleri gösterilir.
7- Bodrum duvarlarında ve temelde yalıtım gerekiyorsa sistemi hakkında açıklama yapılır.
Zemin suyu minimum ve maksimum kotları gösterilir. Yapılması öngörülen yalıtım
açıklanır. Kuranglezler çizilir.
8- Tabii zemin nokta nokta, teklif zemin devamlı çizgi ile gösterilir; ve her ikisine ait gerekli
kotlandırma eksiksiz yapılır.
9-Cephelerde güneş kırıcı bir sistem kullanılıyorsa malzeme açıklaması yapılır.
10-Çatı meyli ve örtü malzemesi dere kesitleri belirtilir. Malzeme açılımları yazılır. Dereler,
mahyalar, asansör ve tesisat çıkıntıları ile bacalar kotlandırılır.
11- Kesit düzlemi arkasında kalan görünen kısımlar çizilir.
Görünüşler :
1- Yapı tek blok ise dört görünüşü de çizilir. Birkaç bloktan müştekkil ise yapının mimarisini ifade edecek şekilde çoğaltılır.
2- Mimari ile ilgili olmayan çizgilere yer verilmez.
3- Tabii zemin nokta nokta, teklif edilen zemin devamlı çizgi ile gösterilir ve kotlandırılır.
4- Zemin çizgisi altında kalan yapı kısmının dış hatları, kesik çizgilerle belirtilir ve
kotlandırılır.
5- Görünüşlerde, kesit ve planlardan intikal eden yapı elemanlarının farklılık göstermemesi
sağlanır.
6- Kullanılan cephe kaplama malzemesi, çatı örtüsü malzemesi yazılır.
7-Yağmur olukları, iniş boruları ve varsa paratoner inişleri gösterilir.
Çatı Planı :
Meyiller, su toplanma yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları, bacalar ve çatıya çıkış
delikleri gösterilir. Gerekli kotlandırma ve açıklamalar yapılır. Hesaplamalar gösterilir.
.Mimari Rapor :
Bakanlıkça verilen kesin ihtiyaç programı ve arsa verilerinin, konunun projelendirilmesinde ele alınışı ve değerlendirilişi belirtilir. Yapı ekonomisi ve fonksiyonel inşaat tatbikatı gereği olarak seçilen inşaat sistemi, malzeme ve genel mimari planlama ile maliyet tavanına uyum yönünden getirilen çözüm hakkında geniş bilgi verilir. Isı, ses ve su yalıtımları, güneş tedbirleri ve özellik gösteren tesis ve cihazlar için açıklamalar yapılır. Seçilen modüller ve taşıyıcı akslar hakkında ilgi verilir, gerekçesi açıklanır. Çözümün birden fazla oluşu halinde, raporda tekliflerin iyi kötü tarafları mukayese edilir. Tercih sebepleri açıklanır.

Rüzgar ve Yağmur Köprüsü

Fuijan’daki Peitian Köyü’nde Hong Kong Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan köprü, köyler arası bir geçiş öğesi olmasının yanı sıra köy halkı için bir buluşma noktası görevi üstleniyor.

Çin’in Fujian Eyaletindeki Peitian Köyü eteklerinde yer alan ve mekanik bağlantı elemanları kullanılmaksızın tasarlanan “Wind and Rain Bridge (Rüzgar ve Yağmur Köprüsü)”, bölgeye özgü ahşap binaları temsil eden, karşılıklı birbirine geçen ahşap elemanlardan oluşan bir strüktür. Köprünün birbirini tamamlayan ancak birbirinden eşsiz olan iki yüz altmış beş öğesinden her birinin montajı, geleneksel yöntemlerle çalışarak kendi zanaatlerini devam ettiren az sayıdaki marangozun gözetiminde gerçekleştirildi.

Güney Çin’in dağlık bölgelerine dağılmış köylerden biri olan Peitian’da 2014 yılının başlarında meydana gelen şiddetli seller, ayrı yerleşmeleri birbirine bağlayan altyapıların çoğunu yok etmiştir. Proje ile, Peitian köyünün, bu izole yerleşmelerden oluşan güzergah ağına yeniden dahil edilmesi amaçlanmıştır.

Köprü, köyün verimli tarım arazilerinin tam merkezinde yer alan, yerel halkın sosyalleşebileceği ve etkileşime girebileceği bir kamusal alan oluşturuyor.

Proje, hem sosyal hem fiziksel altyapıyı oluşturmak için yerel zanaat ve gelenekleri referans alan, bir yandan da sürdürülebilir materyaller ve yöntemler kullanan alternatif bir kamusal düzenleme modeli sunmayı amaçlıyor. Karmaşık düzeneklerin planlanmasına ve test edilmesine olanak tanıyan dijital tasarım metodolojilerinin entegrasyonu ise bu süreçte kritik önem taşıyor.